> patiënten  >  Je ziekenhuisfactuur  >  Je ziekenhuisfactuur ontleed in 5 rubrieken

Je ziekenhuisfactuur ontleed in 5 rubrieken

1.1 VERBLIJFSKOSTEN

Een groot deel van je kosten voor het verblijf en de verzorging worden rechtstreeks aan je ziekenfonds overgemaakt. Toch dient een persoonlijke bijdrage (remgeld) te worden betaald. De persoonlijke bijdrage is wettelijk bepaald en geldt voor alle ziekenhuizen in België. Deze bijdrage varieert naargelang de duur van je verblijf en je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds. Indien je bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet, is een verminderd tarief van kracht.

De persoonlijke bijdrage varieert van € 5,89 tot € 43,84 per dag[1].

 

Gewoon

verzekerd

Gerechtigden met  personen ten laste of die alimentatiegeld betalen

Kinderen ten laste van personen zonder verhoogde tegemoetkoming

Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en hun personen ten laste

Rechthebbende met recht op verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste

1ste dag

€ 43,84 per dag

€ 43,84 per dag

€ 33,16 per dag

€ 33,16 per dag

€ 5,89 per dag

Vanaf 2de dag

€ 16,57 per dag

€ 16,57 per dag

€ 5,89 per dag

€ 5,89 per dag

€ 5,89 per dag

Vanaf 91ste dag

€ 16,57 per dag

€ 5,89 per dag

€ 5,89 per dag

€ 5,89 per dag

€ 5,89 per dag


 

1.2 KAMERSUPPLEMENT PER DAG

Je kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van je verblijf in het ziekenhuis. Je kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op je vrije keuze van arts. Bij opname kies je voor een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer. Enkel indien je voor een eenpersoonskamer kiest, betaal je een kamersupplement.

De kamersupplementen variëren van € 45 tot € 125 per dag:

  • Kamersupplement eenpersoonskamer campus Blankenberge: € 45 per dag.
  • Kamersupplement eenpersoonskamer campus Knokke-Heist: € 55 per dag.
  • Kamersupplement eenpersoonskamer materniteit campus Knokke-Heist: € 75 per dag.
  • Kamersupplement VIP-kamer materniteit campus Knokke-Heist: € 125 per dag.

Indien je in een eenpersoonskamer wordt opgenomen om gezondheidsredenen, of omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is, kan geen kamersupplement aangerekend worden. Een kamersupplement kan ook niet gevraagd worden bij opname op een dienst voor intensieve zorgen (incl. spoed). Ook niet bij opname van de (begeleidende) ouder die samen met zijn kind in het ziekenhuis verblijft.

 

1.3 APOTHEEKKOSTEN

Elke patiënt betaalt € 0,62 per dag voor de door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen. Dit ongeacht of er geen, weinig of veel medicatie toegediend werd. Geneesmiddelen die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden, worden in functie van het verbruik aangerekend. Deze worden op de factuur vermeld met hun naam, de hoeveelheid en de kostprijs.

Afhankelijk van de terugbetaling door het ziekenfonds, zijn kosten voor implantaten, prothesen, synthesematerialen, gipsmaterialen, andere medische hulpmiddelen gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. Zij worden apart en gedetailleerd op de factuur geplaatst. Je kunt bij je arts terecht voor informatie over de aard en de kostprijs ervan.

 

1.4 HONORARIUM ARTS

A. ERELOON OF HONORARIUM PER PRESTATIE

De arts rekent voor zijn prestatie(s) een honorarium of ereloon aan. Een deel van dit honorarium is ten laste van het ziekenfonds; het remgeld is voor rekening de patiënt. Voor een aantal prestaties, zoals prestaties klinische biologie (labo), medische beeldvorming, een aantal specifiek technische prestaties en de organisatie van de medische wachtdienst, betaal je een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden geen prestaties uitgevoerd.

B. ERELOONSUPPLEMENT

Bovenop het honorarium kan de arts een ereloonsupplement vragen. Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. Een ereloonsupplement van 100% houdt in dat je bovenop het honorarium, een identiek bedrag bijbetaalt. Ereloonsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Het ziekenfonds betaalt niets terug. Ereloonsupplementen in België kunnen tot 500% oplopen. De artsen van ons ziekenhuis verbinden er zich toe om nooit meer dan 120% aan te rekenen.

Er zijn beperkingen op het ereloonsupplement dat de arts kan vragen. Algemeen geldt dat ‘geconventioneerde artsen’ enkel voor een verblijf op een eenpersoonskamer een ereloonsupplement kunnen aanrekenen. Indien de patiënt in een eenpersoonskamer opgenomen wordt om gezondheidsredenen, of omdat er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is, kan geen ereloonsupplement aangerekend worden. Een ereloonsupplement kan ook niet worden gevraagd bij opname op een dienst voor intensieve zorg (incl. spoed). ‘Niet-geconventioneerde artsen’ kunnen in principe steeds ereloonsupplementen aanrekenen. Ook op tweepersoonskamers. Wat ons ziekenhuis betreft, geldt deze regel niet. Ook de niet-geconventioneerde artsen vragen enkel ereloonsupplementen op een individuele kamer volgens de bepalingen zoals hierboven beschreven.

C. CONVENTIESTATUS ARTSEN

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de erelonen die ze mogen aanrekenen. Een ‘geconventioneerd arts’ verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren. De ‘gedeeltelijk geconventioneerde arts’ respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. De ‘niet-geconventioneerde arts’ is vrij om zijn tarieven te hanteren.

De conventiestatus van de artsen verbonden aan AZ Zeno vind je terug op de website en kan ook worden opgevraagd bij het onthaal.

 

1.5 DIVERSE KOSTEN

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan je om comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten: water, telefoon, kapster, pedicure, andere. Ook de kosten voor het verblijf van de begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij je op de kamer verblijft, zgn. ‘rooming-in’, vallen hieronder.

Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig voor je rekening. Een lijst met de prijzen van deze producten en diensten ligt ter inzage bij de collega ‘s van het onthaal en is beschikbaar op de website. AZ Zeno is gemengd BTW-plichtig. Kosten als deze zijn daarom soms voorwerp van een (tweede) factuur, los van de ziekenhuisfactuur. Dat is bijvoorbeeld ook het geval voor extra maaltijden of extra diensten op de materniteit, die via een extra / externe factuur gefactureerd worden aan het toepasselijke btw-tarief.


[1] Bedragen geldig sinds 1 januari 2021.