> patiënten > over ons > detail Historiek

Historiek

Campus Blankenberge

Nadat een pokkenepidemie in de jaren 1890 onze gewesten teisterde, nam Adolf Dhondt in 1894 in de gemeenteraad het initiatief om in Blankenberge een "hospitaal" te bouwen.

1899

Op 31 juni 1899, na de nodige administratieve formaliteiten werd een aanbesteding gehouden voor het bouwen van het "hospitaal" op de De Smet de Naeyerlaan. De laagste aanbiedingsprijs was toen 1604,66 EUR.

1901

In februari 1901 werden de gebouwen definitief in gebruik genomen. Op 10 juli 1902 deden de Zwartzusters van Brugge hun intrede en verzekerden er de verpleging. Het hospitaal kreeg de naam "Prinses Elisabeth" mee en was in feite een burgerlijk godshuis, m.a.w. een ouderlingentehuis waar oude, verlaten mensen opgenomen werden en met eigentijdse middelen werden verzorgd.

1928

De beheerders uit die tijd bleven niet ongevoelig voor de nieuwe noden en zo werd, na verbouwingswerken, op 30 april 1928 een materniteit in gebruik genomen. Wat later, in 1937 opende de dienst Heelkunde.

1952

De C.O.O. was dan ook terecht fier toen ze op 22 november 1952 het vijftigjarig bestaan van het hospitaal kon vieren.

De evolutie in de geneeskunde was zo groot dat de bestaande kliniek (slechts 50 bedden) te klein was en niet meer voldeed aan de noodzakelijke behoeften van de moderne wetenschap.

Vanaf 1950 werden druk plannen gemaakt en voorbereidingen getroffen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Op 1 maart 1961 kon dan uiteindelijk de eerste steen gelegd worden van het nieuwe Koningin Fabiola ziekenhuis.

1966

Op 1 juni 1966 werd het ziekenhuis in gebruik genomen. Door verruiming van het team specialisten en het uitbreiden van de verschillende diensten en de aangroei van de patiëntenzorg bleek in 1975 dat het ziekenhuis te klein was geworden.

1980

In 1980 werden de nieuwe gebouwen in gebruik genomen. De inplanting van de dienst Midcare en de uitbouw van de dienst Spoedopname waren duidelijke verbeteringen voor het ziekenhuis. De oprichting van een intussen zeer goed functionerende dienst dringende hulpverlening betekende voor heel wat mensen levensreddende hulp.

1987

Helaas moeten de meeste personeelsleden in 1987 toezien hoe de materniteit en de pediatrie gesloten werden. Een groepering met het OCMW Brugge, bracht geen soelaas en de politieke verantwoordelijken (E. De Ville - E. Mistler) zochten een oplossing om de tewerkstelling in de regio van het ziekenhuis meer zekerheid te bieden.

1993

In 1993 werd na lang onderhandelen tussen het OCMW onder het voorzitterschap van E. De Ville, en de VZW O. L. Vrouw Ter Linden het ziekenhuis overgenomen door de VZW. Op 1 juli 1993 was de VZW Gezondheidszorg Oostkust geboren.

De nieuwe VZW Gezondheidszorg Oostkust wil alvast met bolle Blankenbergse zeilen de toekomst tegemoet varen. Met het vertrouwen van de bevolking, de huisartsen, en de steun van de overheid, willen wij de opdracht verder aanvaarden een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te verzekeren voor de Oostkust.

Campus Knokke

Zes eeuwen na Jan Dijkgraaf startten de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Heist met de uitbouw van een passende gezondheidszorg voor de eigen bevolking en de toeristen.

1941

Op vraag van Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge, werd in 1941 het eigendom "Ter Linden" in de Graaf Jansdijk aangekocht. Onder de stuwende kracht van E.H. Dumortier, directeur van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Heist, werd er een materniteit en kliniek gebouwd.

1947

Vijftig bedden en enkele medisch-technische lokalen werden in gebruik genomen. Dr. R. Maenhout werd aangesteld als chirurg en technisch raadgever. De aanvankelijk kleine kloostergemeenschap stond onder de bezielende leiding van E. Moeder Gertrude (Lia Degroote).

1953

Door herstructurering en uitbouw werd de capaciteit op 70 bedden gebracht, waarvan 17 voor kraamkliniek en 53 voor heelkunde. Op de verdieping werden twee operatiezalen, een röntgenzaal, een gipszaal en een apotheek ingericht.

1966

De stijgende behoefte aan specialistische geneeskunde en hospitalisatie gaf aanleiding tot de bouw van een nieuw beddenhuis en polikliniek. De kliniek O. L. Vrouw Ter Linden beschikte met 190 bedden over alle basisdiensten.

Met een onstuitbare dynamiek, hierbij gesteund door Dhr. Georges Parez, had Zuster Agnes D'Heere het plan opgevat de verouderde gemeenschappelijke zalen te vervangen door een moderne en meer functionele nieuwbouw. Deze kende zijn voltooïng in 1968.

1979

De nieuwe capaciteit bedroeg 211 bedden: heelkunde (60) - interne (50) - kinderafdeling (30) - kraamkliniek (17) - geriatrie (24) en psychiatrie (30). Meteen beschikte het ziekenhuis ook over modern uitgeruste medisch-technische diensten: 3 zalen radiologie - centraal laboratorium - apotheek - spoedopname - intensieve zorgen - functionele revalidatie en hydrotherapie.

In de loop der jaren breidde het medisch korps zich uit in diverse disciplines. In een snel evoluerende geneeskunde werd het noodzakelijk om de dienst intensieve zorgen en het operatiekwartier te moderniseren.

1987

Precies veertig jaar na het ontstaan van ons ziekenhuis op 10 augustus 1947, vatte men de werken aan voor een modern en efficiënt operatiekwartier.

1993

Helaas moeten de meeste personeelsleden in 1987 toezien hoe de materniteit en de pediatrie gesloten werden. Een groepering met het OCMW Brugge, bracht geen soelaas en de politieke verantwoordelijken (E. De Ville - E. Mistler) zochten een oplossing om de tewerkstelling in de regio van het ziekenhuis meer zekerheid te bieden.

1993

Vanaf 1 juli 1993 wordt het ziekenhuis Koningin Fabiola opgenomen in één grote VZW en dit onder de nieuwe benaming: VZW Gezondheidszorg Oostkust. Vandaag is iedereen die begaan is met de instelling fier en dankbaar voor wat in het verleden door de congregatie en de verantwoordelijken werd gerealiseerd in het belang van de totale populatie die beroep doet op het ziekenhuis O.L. Vrouw Ter Linden.

Jubileumboek

In 1997 vierde het AZ OLV Ter Linden zijn gouden jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum en het eeuwfeest van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis werd een prachtig boek uitgegeven.